Mají sociální pedagogové místo na našich školách?

Kladno 2.června 10:37

Co má za úkol sociální pedagog, jakým způsobem spolupracuje s ostatními členy školního poradenského centra, jak spolupracuje s pedagogy? Tyto otázky přijela zodpovědět do Kladna sociální pedagožka Kateřina Šimerová. Seminář byl jednou z aktivit Místního akčního plánu pro rozvoj vzdělávání na Kladensku (MAP IV).

Mají sociální pedagogové místo na našich školách?

Možnost komunikovat s rodinou, vidět i dál, než lze v pouhé vyučovací hodině, komunikovat s OSPODem, vytvářet podmínky pro žáky s potřebou podpůrných opatření sociálního charakteru a další důležité stránky této pracovní pozice byly předmětem diskuse u kulatého stolu. Sešli se u něj zájemci o vytvoření pozice na škole či zájemci o studium této problematiky. „Ukotvení sociálního pedagoga na školách je, jak praxe ukazuje, nesmírně potřebné. Školy si na obsazení této pozice mohly sáhnout v rámci evropských projektů, přesto je sociálních pedagogů stále jako šafránu, jsou vzácní. A tak snad setkání k představení této nezbytné role bylo dobrým krokem k osvětě a impulsem pro školy, aby se touto cestou vydaly,“ říká Iva Dubravská, koordinátorka aktivit pro MAP IV.

Ve školách Kladenska zatím dle informací MAP sociálního pedagoga nenalezneme, jejich rozšíření vytlačila akutní potřeba speciálních pedagogů, kteří se aktuálně věnují socializaci dětí z Ukrajiny, pomáhají ale rovněž dalším dětem s některým druhem postižení či znevýhodněním. Speciální pedagogové působí na devíti kladenských ZŠ, ve dvou speciálních pedagogických centrech (SPC), která jsou součástí ZŠ Pařížská 2249 a ZŠ Brjanská 3078, a v malých úvazcích také na šesti mimokladenských školách. Celkový počet úvazků činí 10,4.

Některé školy už zavedly školní psychology, i když úvazek všech dohromady – tedy působících na základních školách města, v obcích regionu i ve zmíněných SPC – je zatím pouze 4,79. Psychologové jsou k dispozici na pěti školách v Kladně, v SPC a ve čtyřech „základkách“ v obcích. Svůj konkrétní úkol mají na školách Kladenska také školní asistenti (nezaměňovat s asistenty pedagoga). Jsou obvykle financováni z evropských sociálních fondů a cílem jejich práce je podpořit vzdělávání žáků více ohrožených školní neúspěchem, zejména žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. Školní asistenti pomáhají učitelům ve školách, docházejí do rodin žáků, podporují doučování žáků i zapojení žáků do volnočasových aktivit.

Zdroj: čtvrtletní výkazy o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství za 1.–4. čtvrtletí 2023